10 numara kente, 10 numara başkan

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Ahmet Akın Gönüllüleri’ne hoş geldiniz. CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ olarak, seçimde gönüllü olarak çalışacak destekçilerimizin kişisel verilerinin mahremiyeti ve güvenliği konusuna çok önem vermekteyiz.
Veri sorumlusu sıfatının getirdiği kanuni yükümlülük ve kişisel verilerin korunması konusundaki hassasiyetimiz sebebiyle, bu aydınlatma metni aracılığı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i kapsamında kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğini; hangi amaçlarla kimlere aktarılacağını, toplanma yöntemini ve hukuki sebebini, verilerinizin işlenmesi ile ilgili kullanabileceğiniz hakları bildirmekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İLGİLİ BİLGİLENMENİN TAM OLARAK SAĞLANABİLMESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ KAVRAMLARIN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLMELİSİNİZ

Bu metinde geçen; Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: İlgili kişiye ait olan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf, siyasi parti veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mâhkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik veriyi ifade eder.

UYARI: Gönüllü Kayıt Formu’nda yer alan “Ek Bilgi” kısmına yazacağınız bilgiler yalnızca özel nitelikli kişisel verileriniz dışında kalan bilgileri içerebilir. Bu nitelikte bir bilgiye rastlanılması halinde tüm bilgileriniz silinecek ve kaydınız alınmayacaktır. Bu formla işlemeyi amaçladığımız kişisel verileriniz, yalnızca bu aydınlatma metninde belirtilen bilgilerle sınırlıdır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder ve CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

Bu kapsamda, veri sorumlusu sıfatıyla ve gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, • Doğru ve gerektiğinde güncel olma, • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işleyeceğiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENİYOR?

Gönüllü iletişim ağı aydınlatma metni çerçevesinde alınan ve işlenen verilerinize ek olarak, KVKK’nın 4. ve 10. maddeleri uyarınca aşağıdaki kategoride yer alan kişisel verilerinizden;

Gönüllü iletişim ağı aydınlatma metni çerçevesinde alınan ve işlenen verilerinize ek olarak, KVKK’nın 4. ve 10. maddeleri uyarınca aşağıdaki kategoride yer alan kişisel verilerinizden;

ŞU KATEGORİDEKİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ İŞLEDİĞİMİZ VERİ TİPLERİ YALNIZCA ŞUNLARDIR Kimlik Bilgisi İsim, soyisim, cinsiyet, yaş, TC Kimlik Numarası Adres Bilgisi Yerleşim yerinin bulunduğu veya seçimlerde oy kullanılacak il, ilçe, mahalle, açık adres, temsilcilik, kapı numarası, daire, adres tarifi Meslek Bilgisi Meslek ve uzmanlık alanı Öğrenim Biligisi Öğrenim görülen ilk, orta okullar, liseler ve üniversiteler ve öğrenim durumu İletişim Bilgisi

Cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, iş telefonu numarası, faks, e-posta adresi, sosyal medya hesapları ve mesajlaşma uygulamaları kullanıcı adları

• Kimlik bilgisini; 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı ve seçimi, İlçe Belediye Başkan Adaylığı ve seçimi, Belediye ve İl Genel Meclisi Adaylığı ve seçimi, Belde Başkan Adaylığı ve seçimi, Muhtar Adaylığı ve seçimi ile ilgili faaliyetleri yürütürken cinsiyet ve yaş dikkate alınarak, bu özelliklere özgü kampanya etkinlik ve organizasyonlarında görevlendirmenin yapılabilmesi, gönüllü destekçilerimiz için sorumlulukların verilmesi için, • Adres bilgisini; 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı ve seçimi, İlçe Belediye Başkan Adaylığı ve seçimi, Belediye ve İl Genel Meclisi Adaylığı ve seçimi, Belde Başkan Adaylığı ve seçimi, Muhtar Adaylığı ve seçimi ile ilgili faaliyetleri yürütürken sizden sunmanızı isteyeceğimiz katkı ve seçim için yapılacak görevlendirmelerin bölgeler bazında sağlanabilmesi için, • Meslek bilgisini; 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı ve seçimi, İlçe Belediye Başkan Adaylığı ve seçimi, Belediye ve İl Genel Meclisi Adaylığı ve seçimi, Belde Başkan Adaylığı ve seçimi, Muhtar Adaylığı ve seçimi ile ilgili faaliyetleri yürütürken ve görevlendirmelerin uzmanlık alanlarına göre yapılabilmesi için, • Öğrenim bilgisini; 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı ve seçimi, İlçe Belediye Başkan Adaylığı ve seçimi, Belediye ve İl Genel Meclisi Adaylığı ve seçimi, Belde Başkan Adaylığı ve seçimi, Muhtar Adaylığı ve seçimi ile ilgili faaliyetleri yürütürken ve görevlendirmelerin öğrenim durumu alanlarına göre yapılabilmesi için, • İletişim bilgisini; 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı ve seçimi, İlçe Belediye Başkan Adaylığı ve seçimi, Belediye ve İl Genel Meclisi Adaylığı ve seçimi, Belde Başkan Adaylığı ve seçimi, Muhtar Adaylığı ve seçimi ile ilgili faaliyetleri yürütürken sizinle iletişime geçebilmek için işliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE TOPLANMASINDAKİ HUKUKİ SEBEPKişisel verileriniz; • Yalnızca, fiziki ortamda, telefon veya internet sitesinden, mobil uygulamadan, e-posta üzerinden, kısa mesajla veya WhatsApp, Telegram, Signal, Discord gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapılan yazışmalarca doldurulan gönüllü iletişim formunda bizimle paylaştığınız bilgiler vasıtası ile toplanabilmektedir.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ BALIKESİR İL BAŞKANLIĞI tarafından gerçekleştirilen toplama faaliyeti KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca;

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebine dayanılarak gerçekleştirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE AKTARILIYOR?

Kişisel verileriniz; • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize talep edilmesi halinde, taleple sınırlı olmak kaydı ile KVKK’nın 8. maddesi uyarınca ve yukarıda belirtilmiş KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen istisnalar dâhilinde ve ayrıca gerekli olması halinde açık rızanıza başvurularak aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak; a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, noter aracılığıyla yazılı olarak CUMHURİYET HALK PARTİSİ BALIKESİR İL BAŞKANLIĞI, Eski kuyumcular, anafartalar cad,110 Balıkesir Merkez adresine ulaştırarak ya da sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) CUMHURİYET HALK PARTİSİ BALIKESİR İL BAŞKANLIĞI’ndan talep edebilirsiniz. Kişisel verileriniz yalnızca 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi süreci boyunca işlenecektir. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda CUMHURİYET HALK PARTİSİ BALIKESİR İL BAŞKANLIĞI tarafından seçilen imha yöntemini neden seçildiği ile ilgili CUMHURİYET HALK PARTİSİ BALIKESİR İL BAŞKANLIĞI’ndan her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla CUMHURİYET HALK PARTİSİ BALIKESİR İL BAŞKANLIĞI’na ulaştırılmasından itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Başvuru hakkınızı kullanmanız halinde, herhangi bir veri ihlaline yol açmamak adına, kimliğinizi doğrulamak amacıyla sınırlı olarak sizden bazı ek bilgiler talep edebilir, başvuru yönteminiz için size bu amaca elverişli yollar önerebiliriz.

• Kimlik bilgisini; 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığıyla ve milletvekili seçimi ile ilgili faaliyetleri yürütebilmek, cinsiyet ve yaş dikkate alınarak, bu özelliklere özgü kampanya etkinlik ve organizasyonlarında görevlendirmenin yapılabilmesi, gönüllü destekçilerimiz için sorumlulukların verilmesi için,

• Adres bilgisini; 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığıyla ve milletvekili seçimi ile ilgili faaliyetleri yürütürken sizden sunmanızı isteyeceğimiz katkı ve seçim için yapılacak görevlendirmelerin bölgeler bazında sağlanabilmesi için,

• Meslek bilgisini; 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığıyla ve milletvekili seçimi ile ilgili görevlendirmelerin uzmanlık alanlarına göre yapılabilmesi için,

• Öğrenim bilgisini; 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığıyla ve milletvekili seçimi ile ilgili görevlendirmelerin öğrenim durumu alanlarına göre yapılabilmesi için,

• İletişim bilgisini; 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığıyla ve milletvekili seçimi faaliyetlerini birlikte yürütebilmemiz sizinle iletişime geçebilmek için işliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE TOPLANMASINDAKİ HUKUKİ SEBEP


Kişisel verileriniz; • Yalnızca, fiziki ortamda, telefon veya internet sitesinden, mobil uygulamadan veya WhatsApp, Telegram, Signal gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapılan yazışmalarca doldurulan gönüllü iletişim formunda bizimle paylaştığınız bilgiler vasıtası ile toplanabilmektedir.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ tarafından gerçekleştirilen toplama faaliyeti KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca;

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebine dayanılarak gerçekleştirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE AKTARILIYOR? Kişisel verileriniz; • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize talep edilmesi halinde, taleple sınırlı olmak kaydı ile KVKK’nın 8. maddesi uyarınca ve yukarıda belirtilmiş KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen istisnalar dâhilinde ve ayrıca gerekli olması halinde açık rızanıza başvurularak aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak; a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, noter aracılığıyla yazılı olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, Anadolu Bulvarı No:12 Söğütözü Çankaya / ANKARA Posta Kodu: 06510 adresine ulaştırarak ya da bize ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ’ndan talep edebilirsiniz. Kişisel verileriniz yalnızca 2024 Mahali İdareler Seçimi süreci boyunca işlenecektir. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ tarafından seçilen imha yöntemini neden seçildiği ile ilgili CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ’ndan her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ’na ulaştırılmasından itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Başvuru hakkınızı kullanmanız halinde, herhangi bir veri ihlaline yol açmamak adına, kimliğinizi doğrulamak amacıyla sınırlı olarak sizden bazı ek bilgiler talep edebilir, başvuru yönteminiz için size bu amaca elverişli yollar önerebiliriz.